Anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas pocztą, telefonicznie lub e-mailem o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Konsumenci muszą jawnie zadeklarować odwołanie. Po prostu zwrot towaru nie wystarczy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za każdą utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

• Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).

  • Feny świece, Immenstieg 2, 21220 Seevetal, Niemcy:
  • Ja/my (*) niniejszym odwołuję umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na świadczenie następującej usługi
  • Zamówiony / Numer zamówienia
  • Nazwa konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
  • Data

Lub…

Kliknij ten link, aby przejść do formularza wypłaty